Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Το οινοποιείο μας έχει λάβει μέρος στο έργο 'ΟΙΝΟΦΑΣΜΑ' Τ1ΕΔΚ-04125 με τίτλο "Εφαρμογή καινοτόμων οπτικών μεθόδων στη βελτίωση της ποιότητας του ελληνικού κρασιού μέσω καταγραφής και ελέγχου των παραμέτρων οινοποίησης", με την χρηματοδοτική συνδρομή από το Ευρωπαικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).  
Η μελέτη αποσκοπούσε στον προσδιορισμό, τη διαφοροποίηση και το χαρακτηρισμό των κόκκινων και λευκών κρητικών κρασιών, τα οποία περιγράφονται με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ), χρησιμοποιώντας φασματοσκοπία απορρόφησης και φασματοσκοπία φθορισμού. Συγκεκριμένα, διερευνήθηκαν η ποικιλία σταφυλιών, η διαδικασία παλαίωσης του κρασιού, ο ρόλος του τύπου βαρελιού και η προσθήκη εναλλακτικών αντιοξειδωτικών. Ο συνδυασμός φασματοσκοπικών αποτελεσμάτων με μοντελοποίηση με βάση τη μηχανική μάθηση κατέδειξε τη χρήση των οπτικών φασματοσκοπικών τεχνικών ως  γρήγορες και χαμηλού κόστους τεχνικές για την ανάλυση κρασιού. Στη μελέτη αυτή αποκαλύφθηκε σαφής διάκριση μεταξύ των ποικιλιών σταφυλιών. Επιπλέον, για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε ομαδοποίηση δειγμάτων ανάλογα με το χρόνο ωρίμανσης και τον τύπο του περιέκτη (βαρελιού) ωρίμανσης.

Πάνω